Terms

1 Acceptatie van het gebruik van Busimatch algemene voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van Busimatch is uitsluitend onderworpen aan deze Algemene voorwaarden. U zult de website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze algemene voorwaarden. Door de website te gebruiken, accepteert u volledig de voorwaarden, bepalingen en disclaimers in deze kennisgeving. Als u deze algemene voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

2 Creditcardgegevens

Busimatch zal nooit om creditcardgegevens vragen en zal u vragen deze niet in te voeren op een van de formulieren op Busimatch.

3 advies

De inhoud van de Busimatch website vormt geen advies en er mag niet op worden vertrouwd bij het nemen of nalaten van een beslissing.

4 Verandering van gebruik

Busimatch behoudt zich het recht voor om:
4.1 de website of een deel ervan zonder kennisgeving te wijzigen of te verwijderen (tijdelijk of permanent) en u bevestigt dat Busimatch niet aansprakelijk is jegens u voor dergelijke wijzigingen of verwijdering en.
4.2 wijzig deze Algemene Voorwaarden op elk moment, en uw voortdurende gebruik van de Website na eventuele wijzigingen wordt beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging.

5 links naar websites van derden

Busimatch De website kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Elke link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.

6 Auteursrecht

6.1 Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan (inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp van de website, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes die verband houden met de website) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan { 0} of anderszins gebruikt door Busimatch zoals wettelijk is toegestaan.
6.2 Bij het bezoeken van de website gaat u ermee akkoord dat u de inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult openen. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de copyrighthouder. Dit is exclusief het downloaden, kopiëren en / of afdrukken van pagina's van de website voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik.

7 Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

7.1 De website wordt aangeboden op een AS IS en AS AVAILABLE basis zonder enige verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties van toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel , niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.
7.2 Voor zover wettelijk toegestaan, Busimatch is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of schade (inclusief maar niet beperkt tot verlies van zakelijke, kans, gegevens , winsten) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de website.
7.3 Busimatch geeft geen garantie dat de functionaliteit van de website ononderbroken of foutloos zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de website of de server die het beschikbaar stelt, vrij is van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief kan zijn.
7.4 Niets in deze Algemene voorwaarden mag worden geïnterpreteerd als een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Busimatch voor overlijden. o r persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Busimatch of die van zijn werknemers of agenten.

8 Vrijwaring

U stemt ermee in om Busimatch en zijn werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven in verband met claims of acties tegen Busimatch die voortvloeien uit elke schending door u van deze Algemene Voorwaarden of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website.

9 Scheiding

Als een van deze Algemene voorwaarden om welke reden dan ook als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou moeten worden beschouwd door een rechtbank met competente jurisdictie, zal een dergelijke Term of Conditie worden verbroken en zullen de overige Algemene voorwaarden blijven bestaan ​​en volledig van kracht blijven. en effect en blijven bindend en afdwingbaar.

10 Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen